شرکت وارد کننده خودرو ، واردات انواع خودرو از امارات  دبی هوندا تویوتا بنز بی ام و انواع ماشین های خارجی به صورت مستقیم و تحویل در هر نقطه از کشور

                                    واردکننده خودرو از امارات . imCar Group

واردکننده ماشین،واردات خودرو سواری ماشین خارجی واردات ماشین از امارات،هلدینگ ستاره بهار واردکننده بنز بی ام و هوندا تویوتا ماشین های سواری مجاز تحویل هر یک از استانهای کشور تعرفه واردات خودرو شرکت واردکننده ماشین سواری وارد کننده پورشه مازراتی s500 واردات ماشین از امارات شرکت وارد کننده مستقیم ماشین به ایران لیست وارد کنندگان انواع ماشین سواری به ایران واردات خودرو واردات انواع سواری از دبی واردات ماشین از دبی شرکت واردات ماشین

( تماس ضروری در ساعات غیر اداری : 09362206833 ) |  دفتر فروش تهران : 26126822

 
       
 

 

نحوه محاسبه حقوق گمرکی و مبالغ پرداختی ترخیص خودرو
یک: تبدیل ارزش ارزی خودرو به ریال ) یادآور می شود ارزش ارزی خودرو توسط گمرک تعیین شده
است و این مبلغ ارزش فوب کاال نامیده میشود.(
دو: کرایه حمل به ریال
سه: نرخ بیمه حمل به ریال ) در گمرکات اجرایی در صورت موجود نبودن بیمه نامه از مجموع ارزش
فوب کالا و کرایه حمل، مبلغ پنج هزارم به عنوان بیمه حمل محاسبه میگردد.(
مجموع سه نرخ بالا ) ارزش کالا به صورت فوب و کرایه حمل و بیمه حمل( ارزش گمرکی یا سیف
کالا نامیده میشود.
ارزش گمرکی کالا مبنای محاسبات گمرک می باشد.
با توجه نرخ اتاق مبادالت ارزی و تعرفه های سال 29 حقوق گمرکی ، برای خودرو های سواری،
چهل درصد و برای کامیون های کشنده، بین پانزده تا چهل درصد و جرثقیل، هشت درصد و برای
لیفتراک های غیر برقی و غیر مستعمل با توجه کتاب مقررات از شش تا بیست و دو درصد ارزش
سیف کالا به عنوان حقوق ورودی دریافت میشود.
از مجموع حقوق ورودی و ارزش سیف کالا به صورت جداگانه مبلغ 6.3 درصد و 9.2 درصد مالیات
بر ارزش افزوده اخذ میگردد که مجموع این دو عدد معادل شش درصد مالیات ارزش افزوده می باشد.
از ارزش گمرکی معادل نیم درصد به عنوان مالیات هلال احمر دریافت میشود.
مجموع مبلغ حقوق ورودی و مالیات های ارزش افزوده و مالیات هلال احمر، مبلغ پرداختی به گمرک می باشد.
به عنوان نمونه در مورد خودرویی با ارزش 92222 دلار در پرایس لیست گمرک ایران، محاسبات به
شرح زیر است:
ارزش کالا به صورت فوب 92 222 دالر ) هر دلار به نرخ مبادالتی تقریبا 90222 ریال(
ارزش خودرو 022 222 222 ریال
کرایه حمل 90 222 222 ریال )کرایه حمل 0222 دالر از سوی گمرک تعیین شده است(
بیمه حمل 9 390 222 ریال )پنج هزارم از مجموع کرایه حمل و ارزش کاال(
ارزش گمرکی کاال)ارزش سیف( 095 390 222 ریال )مجموع بیمه حمل و کرایه حمل و ارزش کاال
به صورت فوب(
حقوق ورودی معادل چهل درصد ارزش گمرکیریال 900 202 222 معادل %22 * 095 390 222
شش درصد از مجموع حقوق ورودی و ارزش گمرکی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده که به
صورت جداگانه 6.3 % و 9.2 % محاسبه میشود.
ریال 93 029 622 معادل % 6.3 * )900 202 222 + 095 390 222(
ریال 05 597 922 معادل % 9.2 * )900 202 222 + 095 390 222(
نیم درصد ارزش گمرکی به عنوان مالیات هالل احمر در نظر گرفته میشود.
9 367 090 معادل % 2.0 * 095 390 222 ریال
مجموع حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و هالل احمر، مبلغ پرداختی به گمرک میباشد.
معادل )9 367 090 + 05 597 922 + 93 029 622 + 900 202 222(
ریال 907 227 390
مجموع مبلغ پرداختی به گمرک مندرج در پروانه گمرکی 907 227 390 ریال
کلمات کلیدی :خودرو, حقوق ورودی ,ارزش افزوده ,کرایه حمل ,ما میتوانیم در زمینه واردات خودرو مورد نظر مشتری به صورت سفارشی نیز عمل نماییم .که در این روش خوردو از مرحله خرید تا تحویل در ایران بعهده ما خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atashi Food Group